Prospekt Ortoma AB (publ) – Företrädesemission 2017

23 May 2017

Viktig information

Informationen på denna del av Ortoma AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia, ”USA”), Australien, Japan eller Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende Värdepapperna i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför Värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

  1. Jag är inte bosatt i, och befinner mig utanför, USA, Australien, Japan eller Kanada; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget

 

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

 

Läs som PDF: Inbjudan till teckning av aktier i Ortoma AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter i Ortoma

Särskild anmälningssedel för teckning av B-aktier MED stöd av teckningsrätter i Ortoma


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.